Najlepszym i naturalnym pożywieniem człowieka jest pokarm roślinny.

     Tragiczne zdarzenia obserwowane na przestrzeni dziejów ludzkich zapoczątkowane pierwszymi nieposłuszeństwem człowieka wobec Boga (spożycie zakazanego owocu z "Drzewa poznania dobra i zła") wskazują nam na ciągły i nieustannie pogłębiający się, brzemienny w skutkiem, proces degradacji tak człowieka jak i całej złem skażonej przyrody (zabójstwa, wojny, kataklizmy, ból i okrucieństwo oraz cierpienie i śmierć).
      W tym chaosie zamieszaniu i beznadziejnej walce o przetrwanie - wielu ludzi odnajduje właściwą drogę życia. Tą drogą jest powrót do medycyny naturalnej opartej na leczeniu chorób za pomocą pokarmów roślinnych. Wyniki obiektywnie prowadzonych badań medycznych potwierdzają w całej rozciągłości skuteczność leczenia chorób metodą diety naturalnej (roślinnej). Wszystkie inne sposoby żywienia (mięso, nabiał, jaja, ryby) pociągają za sobą ściśle określone skutki w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych (nowotwory, zawały alergie). Panujący w świecie chaos organizacyjny (szkolnictwo, administracja, gospodarka narodowa) jest także powiązany z błędami natury żywieniowej. Rozreklamowana na całym świecie idea żywienia mlecznego, osadzona na prawach biznesu (przemysłowe technologie hodowli krów mlecznych), jest formą psychicznego zniewolenia człowieka.
     W naturze swojej człowiek jest ssakiem, a więc tak jak wszystkie inne ssaki powinien odżywiać się mlekiem w okresie niemowlęcym i to wyłącznie od swojej matki (ewentualnie innej kobiety). Żadne zwierzę z pośród ssaków nie odżywia się mlekiem zwierzęcia innego gatunku. Jednie człowiek przyjął tego rodzaju koncepcję, która jest całkowicie błędna sprzeczna z prawami ludzkiej filozofii i przynosi fatalne skutki zdrowotne.
     Jak wynika z badań medycznych, spożywanie mleka i przetworów mlecznych jest przyczyną następujących chorób: bóle głowy, anemia mózgu i otępienie, osłabienie wzroku i zaćma, nieżyt uszu i wczesna głuchota, polipy, zapalenie zatok i przeziębienia, zapalenie kręgosłupa, kaszel i zapalenie migdałów, zaburzenie tarczycy, unieruchomienie barku wskutek zapalenia tkanek około barkowych,, astma, zapalenie oskrzeli, gruźlica płuc, dusznica, wysokie ciśnienie, miażdżyca i zawały, zaburzenia wątroby, kamienie żółciowe i nerkowe, wiatry i silne zaparcia, czerwonka, hemoroidy, zapalenie okrężnicy, włókniaki maciczne i jajnikowe, zapalenie gruczołu krokowego, obfite upławy białe, zwyrodnienie kręgów lędźwiowych, zapalenie kości i stawów, złogi wapienne, anemia krzywica, alergie zewnętrzne i wewnętrzne, odwapnienie kości (osteoporoza).
      Na skutki zdrowotne spożywania pokarmów mlecznych nakładają się skutki przyrodniczo - gospodarcze i etyczno - moralne, związane z hodowlą krów mlecznych:

- straty areału uprawy roślin jadalnych (50-80 % produkcji roślinnej kieruję się na paszę dla zwierząt);
- przyspieszony proces erozji gleb wskutek intensywnego użytkowania pastwisk;
- duże zużycie wody na potrzeby hodowli i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego;
- wysoka energochłonność produkcji zwierzęcej (20krotnie wyższa od energochłonnej produkcji roślinnej);
- antyhumanitarne metody hodowli przemysłowej zwierząt( w systemie alkierzowego chowu bydła trzymane jest w ciasnych klatkach; obory bez ściółkowe; zimne kraty metalowe spłukiwane wodą; podawanie pasz z hormonami, odchodami innych zwierząt i odpadami z rzeźni; sztuczne zapładnianie i odłączanie cieląt od matek; eksploatacja zwierzęcia ponad jego możliwości fizjologiczne - tzw. krowy rekordzistki);
- inwazja bardzo groźnych chorób - wskutek naruszenia zasad higieny w hodowli zwierząt gospodarczych (BSE - gąbczaste zwyrodnienie mózgu, porażenie wirusem białaczki ocenia się na 40 % populacji bydła, nieznane nauce szczepy bakterii masowo atakujące hodowle w stadach bydło).

     Jak więc z powyższego wynika, każdy spożywający produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko i mięso) poza dotkliwą stratą własnego zdrowia przyczynia się do degradacji środowiska, powiększenia strat ekonomicznych rolnictwa i pomnażania w nieskończoność oceanu cierpienia ludzi i zwierząt.
     A zatem słuszne są hasła lekarzy naturalistów bijących na alarm, by człowiek powrócił na drogę żywienia roślinnego i tylko jego znajomość oraz ścisłe przestrzeganie warunkuje pełnię życia w zdrowiu, radości i pokoju, a także w harmonii z całym światem przyrody ożywionej.
     Człowiek jako istota na obraz i podobieństwo Boże nie powinien być autorem cierpienia. Jego rola polega na miłosiernym stosunku do stworzeń, zapewniania im opieki i pomocy w niesprzyjających okolicznościach życia./źródło: internet/powrót do STRONY GŁÓWNEJ